PROJEKTY

DZIŚ NAUKA – JUTRO PRACA

praca7Od sierpnia 2014 r. realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie projekt „Dziś nauka – jutro praca” finansowany przez Powiat Wąbrzeski oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu wynosi ponad 544 tyś zł.


          Celem projektu jest  poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w  szkołach.

Od października do czerwca realizowanych jest w naszej szkole szereg zajęć, w których udział biorą uczniowie ze wszystkich klas technikum oraz szkoły zasadniczej zawodowej (180 ucziów):

 • zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych (prowadzenie:  p. L.Przybylska, p. A. Szelążek),      
 • zajęcia specjalistyczne z przedmiotów zawodowych - logistyki, programowania obrabiarek numerycznie sterowanych oraz ekonomii (prowadzenie p. A. Bochra, p. A.Zubko, p. A.Goldyszewicz),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminu maturalnego dla uczniów ze słabymi  wynikami w nauce z matematyki, z języka angielskiego oraz j. niemieckiego ( prowadzenie: p. L.Bytnar, p. L.Szczygłowska-Rarus, p. H.Kowalska, p. E. Piątek),
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z matematyki, ICT oraz języka angielskiego „Z angielskim przez ekonomię" (prowadzenie: p. L.Bytnar,        p. L.Szczygłowska-Rarus, p. S.Bytnar, p.A.Ługiewicz),
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualna ścieżka wsparcia, program prewencyjny, zajęcia integracyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, głównie z klas integracyjnych (prowadzenie: p.L.Szwulińska).

W ramach powyższych zajęć uczniowie biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do zakładów pracy oraz do instytucji otoczenia rynku pracy. Korzystają z szeregu pomocy i materiałów zakupionych z funduszu projektu. Z tego źródła wyposażono w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie pracownię ekonomiczną i logistyczną.

Przeprowadzone zostaną też dwie konferencje kierowane do pracodawców, m. in. po to, by dostosować program nauczania zawodu technik mechatronik do oczekiwań lokalnych pracodawców oraz zacieśnić współpracę tychże ze szkołą.

Ważnym i opłacalnym dla uczniów doświadczeniem zawodowym będzie możliwość odbycia płatnych staży zawodowych w wybranych zakładach pracy (15 miejsc).

Poniżej zdjęcie dokumentujące poszczególne działania.

Opracowała - A. Szelążek

szkolny koordynator projektu


 

 SZKOŁA SUKCESU - NAJNOWSZE INFORMACJE (PAŹDZIERNIK `2013)


szkolasukcesu4Wakacje ze Szkołą Sukcesu:

Młodzi ludzie z całego kraju, w tym dwoje uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – Marta Cisło i Bartosz Socha reprezentowali naszą szkołę na kolejnym już obozie naukowym zorganizowanym w sierpniu 2013 roku.

 

Uczyli się oni przez kilka dni języka angielskiego, przedsiębiorczości, psychologii biznesu oraz uczestniczyli w wykładach pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Obóz został zorganizowany przez English Unlimited w ramach projektu "Szkoła Sukcesu" - ponadregionalnego programu rozwijania umiejętności uczniów kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT". (czytaj  więcej  >>)Zobacz zdjęcia z wyjazdu naszych uczniów


Nasza szkoła - Szkołą Sukcesu

"Rok szkolny 2013/2014 to już, niestety, ostatni rok zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Sukcesu.

3 lata zajęć projektowych to dla każdego ucznia udział łącznie w:

 • 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego;
 • 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e - learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;
 • kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e- learningowej z pracownikiem naukowym UG;

Mamy świadomość, że tak intensywna praca w ramach projektu przyniesie wymierne korzyści w postaci jeszcze lepszych wyników naszych uczniów na egzaminie maturalnym z języka angielskiego i egzaminie zawodowym."

 

Trzymamy kciuki!! (czytaj  więcej >>)JESTEM UCZNIEM – BĘDĘ PRACOWNIKIEM II - kolejne projekty

Ruszają w naszej szkole kolejne projekty, będą realizowane do 30.09.2014

W roku 2013 w ramach projektu przeprowadzone będą:

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - (nauczyciele prowadzący Lukrecja Bytnar 40 h i Lucyna Szczygłowska - Rarus - 40 h)

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

z matematyki (nauczyciel prowadzący Lukrecja Bytnar - 40 h)

z j. niemieckiego (nauczyciele prowadzący: Hanna Kowalska - 50 h i Anna Wilamowska - 50 h)

- z przedsiębiorczości + j. angielskiego „Euro Ekonomika" (Aleksandra Goldyszewicz - 56 h i Aleksandra Ługiewicz - 56 h)

- zajęcia podwyższające kompetencje zawodowe z mechatroniki (Tomasz Wilamowski - 24 h) w CKPiU

- zajęcia z doradztwa zawodowego ( Anna Szelążek - 15 h)

- zajęcia specjalistyczne „Per aspera ad astra" (Anna Szelążek 46 h, Lucyna Szwulińska 46 h)

- staże zawodowe.

Projekt ten będzie również realizowany w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz w Zespole Szkół we Wroniu.

Projekt opracował i złożył Powiat Wąbrzeski w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

Więcej na stronie >>

projektole

Zdjęcie uczestników projektu EURO-EKONOMIKA z opiekunami - 2013 r.

Obóz naukowy w ramach projektu "Szkoła Sukcesu"

szkolas4W dniach 23 lipca - 2 sierpnia 2012 roku odbył się obóz naukowy na wybrzeżu zorganizowany przez English Unlimited w ramach projektu „Szkoła Sukcesu – ponadregionalnego programu rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”. Wykłady z różnych dziedzin prowadzili pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, a zajęcia odbywały się na plaży i molo w Sopocie, w galerii sztuki, na stadionie PGE Arena w gdyńskim porcie i fokarium na Helu.
W warsztatach wzięła udział młodzież z całego kraju, w tym dwie uczennice naszej szkoły- z klasy III Technikum Ekonomicznego- Bianka Przybylak i Małgosia Kwiatkowska.

Na program obozu złożyło się:

-40 godzin zajęć z języka angielskiego

- 30 godzin zajęć z przedsiębiorczości,

- 10 godzin wykładów z przedsiębiorczości na Uniwersytecie Gdańskim,

- 4 godziny zajęć z psychologii biznesu

Głównym założeniem obozu naukowego było pobudzenie aktywności uczniów oraz mobilizowanie ich do podejmowania przedsiębiorczych działań. Ważna również była wymiana doświadczeń oraz wspólne weryfikowanie poznanej wcześniej teorii i zdobytych wcześniej umiejętności językowych z praktycznymi działaniami, sprawdzania i oceniania efektów własnej pracy z płaszczyzny języków obcych oraz przedsiębiorczości. Wszystkie zajęcia odbywały się metoda projektową.
"Jestem uczniem - będę pracownikiem"  okres realizacji: 01.08.2011 - 31.07.2012  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego”. 

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  >>

 

sukces16 września 2011 roku odbyły się pierwsze zajęcia Szkolnego Koła Naukowego w ramach projektu „Szkoła Sukcesu”. To innowacyjny program, w ramach którego 15 uczniów klasy II Technikum Ekonomicznego uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu e-learningu. Program obejmuje 3- letnią naukę języka angielskiego w wymiarze 300 godzin lekcyjnych, z podziałem na: po 100 godzin w pierwszym i drugim roku zajęć , 80 – w trzecim oraz 28 modułów indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo. Zajęcia językowe prowadzi p. Aleksandra Ługiewicz, z przedsiębiorczości- p. Aleksandra Goldyszewicz. Uczniowie uczestniczą w 4- godzinnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego ogólnego i zawodowego, gdzie przygotowują się do zajęć z przedsiębiorczości, które odbywają się na platformie e-learningowej przez 3 tygodnie. Uczniowie zostaną włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będzie informator inwestora w trzech wersjach językowych.

Naszej szkole udało się zakwalifikować do II edycji projektu „ Szkoła Sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako jedyna szkoła w naszym powiecie, a jedna z nielicznych w województwie otrzymała szansę uczestniczenia w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, które uczy naszą młodzież odpowiedzialności, systematyczności, logicznego myślenia a także aktywności w życiu społecznym. Dodatkowo na koniec roku szkolnego nasi młodzi naukowcy będą mieć szansę wyjazdu na obóz naukowy nad morze.

 W ramach projektu uczestnicy otrzymali bezpłatne podręczniki i dodatkowe materiały do nauki języka angielskiego. Ich atrakcyjność jeszcze bardziej mobilizuje naszych uczniów do intensywnej nauki i zaangażowanie w realizację zagadnień projektowych.

Udział naszej szkoły w tym projekcie to kolejny sposób na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.


Pobierz więcej >>


Lista uczestników projektu


 logo projektu

 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM. Pobierz prezentację >>

 

            W roku szkolnym 2010 - 11  nasza szkoła przystąpiła do projektu „Nowa  jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko pomorskim”, którego calem jest wzrost adaptacyjności uczniów i uczennic techników branż: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W projekcie bierze udział 15 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa, pracodawcy i nauczyciele.

            W ramach projektu uczniom kl. II , III i IV technikum mechatronicznego, mechanicznego i  hotelarskiego w latach 2010 - 2013  oferujemy następujące zajęcia dodatkowe i specjalistyczne:

 

 1. zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. zajęcia „przedsiębiorczość w praktyce”    czytaj więcej >>
 3. zajęcia z obsługi oprogramowania CAD
 4. zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień barmana
 5. zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień obsługi kas fiskalnych
 6. zajęcia z języka obcego zawodowego
 7. zajęcia w centrach kształcenia praktycznego
 8. zajęcia z doradcą zawodowym ”Planowanie kariery zawodowej”
 9. miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców
 10. wyjazdy studyjne do nowoczesnych firm branżowych krajowych i zagranicznych

  W roku szkolnym 2010 - 11  realizowane były następujące działania:

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV THO i TMH w wymiarze 84 godzin.Zajęcia rozpoczęły się od 27 września i prowadzą je  nauczyciele matematyki z naszej szkoły. 2 grupy na zajęcia wyrównawcze z matematyki :1) IV TMH - 12 osób - p. L. Szczygłowska - Rarus,2) IV THO - 12 osób -  p. L. Bytnar

 2.  Miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów kl. III THO, które odbyły się  na przełomie marca i kwietnia we Włocławku w hotelu „Pałac bursztynowy’(www.palacbursztynowy.pl/). - pełne zakwaterowanie i wyżywienie dla 17 uczniów.

 3. Zajęcia z doradcą zawodowym „planowanie własnej kariery” dla  grupy 12 uczniów klasy IV THO i IV TM, pn."Planowanie własnej kariery". Więcej na stronie >>header logo


Uczniowie z naszej szkoły uczestniczący w programie eTwinning odwiedzili w dniach 19.09-24.09.2011 zaprzyjaźnioną szkołę hotelarską w Kladnie (Czechy). Koordynatorem wyjazdu była Aleksandra Ługiewicz. 10 osobowa grupa uczestników projektu zwiedziła Kladno i okolice, Pragę, kopalnię węgla kamiennego oraz złożyła wizytę w straży pożarnej i komendzie policji. Dodatkową atrakcją było wspólne gotowanie tradycyjnych potraw obu krajów. Całość obfitowała w zajęcia językowe. Więcej >>

Więcej >>

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 26 guests online
Twoje IP: 3.92.91.54
 , 
Dziś: Jul 18, 2024